Om projektet

MISTEL Mötesplats för Innovationer i Samverkan TEstbädd för Livskvalitet

Västerås stad har i ett flertal år och projekt tillvaratagit innovationer inom området välfärdsteknologi samt utvecklat nya metoder och processer för implementering i verksamheter inom kommunal vård och omsorg. Just nu pågår bl.a implementering av e-hemtjänst, projektarbete kring Välfärdsbredband, innovationsupphandlingar genom SILVER samt ett projekt kring regelverket genom NovaMedTech. Nu vill vi ta våre erfarenheter av arbetet med innovationer och innovatörer ett steg längre genom att skapa MISTEL. Vi vill skapa struktur för framtidens behov.

MISTEL ska vara en testbädd öppen för innovationer som bidrar till självständighet och välbefinnande hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning, med eller utan omsorg, samt för innovationer som medverkar till en god kommunalt finansierad vård och omsorg. Innovationerna kan vara produkter, tjänster, processer eller organisatioriska lösningar som bidrar till detta.

MISTEL har två SYFTEN:
att bidra till ökad självständighet och välbefinnande hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning och
att skapa ett innovatörsvänligt klimat som ger en ökad tillväxt i regionen.

Västerås stads arbete med välfärdsteknologi och innovationer inom vård och omsorg omfattar idag både äldre personer och personer med funktionsnedsättning. MISTEL kommer därför att arbeta med innovationer för båda målgrupperna, vilket också visat sig uppskattas av innovatörerna vi mött under förstudien.

MISTEL har som VISION att vara den lättillgängliga och väl fungerande testbädden som bygger på närverk och samverkan för innovationer för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. MISTELs koncept och replikerbarhet efterfrågas såväl nationellt som internationellt.

Målet för MISTEL är att 2016 ha en etablerad och väl fungerande testbäddsverksamhet med en anpassad organisation och stabil finansiering och där testmiljöer erbjuds dels i frivilligas hem och på särskilda boenden dels i en hemlig living-lab-miljö.
Med delmålen att:

  • den första innovationen nyttjar någon av MISTELs tjänster under första tertialet 2014
  • minst en innovation ska nyttja en testmiljö under våren 2014
  • MISTEL har 5-10 pågående och/eller avslutade innovationer som nyttjat MISTELs tjänster i någon form sista tertialet 2014

MISTEL

MISTEL ska erbjuda det som många innovatörer har ett stort behov av – kommunikation direkt med slutanvändare, testmiljöer och kunskap om kommunalt finansierad vård och omsorg. Det innebär att innovatören erbjuds att i ett tidigt skede i innovationsprocessen bolla idéer och tankar med slutanvändarna. Slutanvändarna får i sin tur möjlighet att dela med sig av sina specifika kunskaper men även ge uttryck för sina behov och önskemål. Detta gäller såväl äldre personer och personer med funktionsnedsättning som verksamheter inom vård och omsorg. MISTELs kvalitetsstämpel är just brukarmedverkan i alla led av processen.

Vill du läsa mer kan du ladda ner projektbeskrivningen klicka HÄR

Kommentera