Välfärdsteknologi – IKT för äldre

Två begrepp som används mycket i i samband med e-hemtjänst är Välfärdsteknologi och IKT. Eftersom de är förhållandevis nya inom äldreomsorgen kan det vara på sin plats att förklara dem lite närmare.

Välfärdsteknologi är teknologi som kan bidra till ökad trygghet, säkerhet, aktivitet och delaktighet i samhället. Välfärdsteknologi kan stärka äldre personer och personer med funktionsnedsättning till ett självständigare liv. Välfärdsteknologi kan också vara stöd för anhöriga och bidra till bättre tillgänglighet, resursutnyttjande och kvalitet för både brukare och personal inom och vård- och omsorg. Välfärdsteknologi kan även stödja kvarboende, förebygga eller komplettera vård- och omsorgsbehov samt vara samhällsekonomiskt lönsamt. Välfärdsteknologi kan användas som ett paraplybegrepp för hjälpmedel som kan förskrivas av hälso- och sjukvårdspersonal efter behovsbedömning, bra och smarta produkter som underlättar aktivitet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, teknikstöd för att underlätta boendet och vardagsaktiviteter och it-tjänster som stödjer personal inom vård- och omsorg. (Wikipedia)

IKT betyder Informations- och kommunikationsteknik och är den del av IT som handlar om kommunikation mellan människor. Bildtelefoni, sms, mms och chat är exempel på IKT.

Många äldre och funktionshindrade upplever att den allmänt tillgängliga konsumenttekniken för IKT (datorer, surfplattor, mobiltelefoner, mm) inte är tillräckligt användarvänlig för dem. Det kan handla om t ex hög inlärningströskel, små displayer, krångliga menyer, teknik som inte är förlåtande mot egna misstag, etc. Anpassad IKT som utvecklats för och tillsammans med äldre och funktionshindrade är ofta så enkel att personer också med ganska stora funktionsnedsättningar – fysiska och/eller kognitiva – kan använda dem efter endast en kort inlärningsperiod.

Kommentera