Stödfunktionen för Välfärdsteknologi

Hemtjänstinsatserna inom e-hemtjänsten, till exempel tillsyn och påminnelser, föreslås utföras av användarens vanliga hemtjänstpersonal. Detta ger en god kontinuitet och samordning mellan e-hemtjänstinsatserna och övrig hemtjänst.

Stödfunktion för Välfärdsteknologi

För att möjliggöra arbetet med e-hemtjänst behöver alla inblandade – äldre och personer med funktionsnedsättning, personal och biståndshandläggare – få stöd i form av introduktion, utbildning och handledning.

Initialt kommer personalen vid stödfunktionen att arbeta mest med utbildning av hemtjänstpersonalen. Detta arbete kommer att ske självständigt och planeras och organiseras av dem själva. All personal planeras att få totalt sex timmars introduktion och utbildning i de tekniska lösningarna. Utbildningen är indelad i tre steg och ges i grupper som är olika stora i de olika stegen. Även biståndshandläggarna planeras få utbildning i startskedet. Under denna utbildningsfas föreslås rekryteringen av nya eHemtjänstanvändare att vara begränsad.

När all personal fått sin utbildning förändras innehållet i arbetet till att främst handla om stöd till föreslagna e-hemtjänst användare: information, installation och utbildning. Även stöd till deras anhöriga ingår här. Vidare föreslås man att arbeta med att ge handledning till biståndshandläggarna så att de får stöd i att fatta bra biståndsbeslut om e-hemtjänst. Även stöd till personalen ingår i arbetsuppgifterna.

Till att börja med kommer Stödfunktionen för Välfärdsteknologi att arbeta med införande och drift av e-hemtjänst. På lite sikt är det rimligt att tro att även andra områden inom välfärdsteknologin kommer att tillkomma. Vilka får framtiden visa, men möjliga exempel är trygghetsskapande teknik som sensorer och larm, robotik inom vård och omsorg samt välfärdsteknologi inom särskilt boende.

Kommentera