Äldreboende

Välfärdsteknologi på äldreboenden
Ny teknik har förutsättningar att skapa ökad trygghet, bättre aktivitet och mer kommunikation med anhöriga för personer som bor på äldrenämndens särskilda boenden. För att åstadkomma ett lyckat införande av sådant teknikstöd kommer projektet, som startade i början av september, att arbeta i nära samverkan med alla berörda, inte minst boende och personal, för att kartlägga behov av, möjligheter med och konsekvenser av en ökad teknikanvändning. Med stöd av medel från Hjälpmedelsinstitutet kommer särskilt fokus att läggas på hur man kan skapa en bättre vardag och minska begränsningsåtgärderna för beslutsoförmögna med hjälp av teknik, men alla målgrupper berörs av huvuduppdraget. Projektet väntas pågå åtminstone 2014 ut. Ett eller flera pilotprojekt kommer att bedrivas i samverkan med intresserade verksamheter. Samverkan kommer att ske med projektet Framtidens trädgård. En enkät till samtliga verksamheter kommer inom kort att gå ut via e-post.

Upphandling av trygghetsskapande teknik
I september 2016 annonserade vi en ramavtalsupphandling av trygghetsskapande teknik på särskilt boende och bostäder med särskild service, läs mer här.

Inom ramen för projektet har vi arbetat fram
Västeråsmodellen
en riktlinje för införande av trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg. Den gör det möjligt för personer med nedsatt beslutförmåga att få stöd av ny välfärdsteknik. Modellen är framtagen med stöd av tidigare stadsjurist Jeanna Thorslund.
Modellen består av tre delar: en rättslig analysmodell, en metod för införande och en checklista för individbedömning.

Ulrika StefanssonUlrika Stefansson
021-39 14 97 ulrika.stefansson@vasteras.se

Kommentera