Projekt VIKTiG

Västerås stad har under två års tid drivit en försöksverksamhet med syfte att använda och utvärdera teknikstöd för personer över 80 år samt att utveckla samverkan och metoder för att skapa bättre tillgänglighet i bostäder för äldre. Verksamheten har finansierats av Hjälpmedelsinstitutet inom ramen för regeringsprogrammet Teknik för äldre II. Projektet VIKTiG (Västerås IKT i Gemenskap) pågick under 2011 och 2012, i medverkan med Västerås stad och bostadsbolaget Mimer. Projektet har löpande utvärderats som lärande forskning av Contextio Etnographics AB.
Inom Västerås stad finns det sedan tidigare erfarenheter av arbete med välfärdsteknologi för äldre, vilket har bidragit till att projektet haft en tydlig arbetsmodell där äldres kunskap om sin egen livssituation är utgångspunkten för användningen av välfärdsteknologi. Det har också inneburit att projektet renodlat rollen som möjliggörare av möten mellan äldre och teknik.
Projektet har drivit fyra delprojekt, Välfärdsteknologi, Visningsmiljöer samt Tillgänglighetsinventering / Matchning och Generell bostadsanspassning. Inom Välfärdsteknologi har aktiviteter bedrivits inom delarna Gemenskap, Trygghet och Aktivitet. Som arbetsmetod har inspirationsdagar varit ett framgångsrikt sätt att skapa stimulerande och roliga möten mellan äldre och välfärdsteknologi. Det har också varit ett framgångsrikt sätt att engagera och utbilda personal kring äldres upplevelser av välfärdsteknologi samt skapa en egen förståelse för de möjligheter teknologin kan innebära för målgruppen.
Som resultat av projektet har en förståelse skapats för välfärdsteknologins möjligheter och begränsningar. Projektet har tillsammans med fler samverkansparter utvecklat metoder och lärts sig hur Västerås stad kan verka som möjliggörare och inspiratör kring användandet av välfärdsteknologi. Vilket direkt möjliggör för äldre att påverka sin egen livssituation, det gäller bl. a. sociala nätverk, användandet av läsplattor, trygghetslarm samt tillgänglighetsinventering av fastigheter.
Projektet har kontinuerligt dokumenterat utvärderingar och lärdomar. Därtill har projektet medverkat till att utveckla specifik kunskap inom juridik och säkerhet för välfärdsteknologi. Samverkan med partners och företag har påverkat utvecklingen av nya tjänster och lösningar som möjliggör för äldre att leva självständiga och trygga liv.
Ett omfattande kommunikationsarbete vilket inkluderar sociala och digitala medier, men framför allt ett intensivt informationsarbete i föreningar, på mötesplatser, på konferenser och i kunskapsutbyten såväl nationellt som internationellt har lett till att projektet VIKTiG tillsammans med försöksverksamheterna i Göteborg och Norrköping skapat stor generell kunskap om äldres upplevelser av teknikens möjligheter.

Är du intresserad att läsa mer om projektets resultat kan du ladda ner VIKTiG Slutrapport med bilagor och rapport för det tredje projekt året.

VIKTiG Slutrapport 2013

Bilaga 1-7 till VIKTiG slutrapport