Öppna dörrar på Klockarkärleken!

Nu har det gått nästan ett år sedan det praktiska arbetet påbörjades med att verksamhetsanpassa boendemiljön på Klockarkärlekens gruppboende . Tekniken är på plats och miljön har anpassats både ute och inne – allt för att minska begränsningsåtgärderna och öka de boendes rörelsefrihet. De stängda dörrar som många gånger bidrog till frustration är nu öppna. Våningsplan och avdelningar är färgmarkerade för igenkänning och trädgården välkomnar den som vill gå ut. Detta har varit möjligt genom ny larmteknik och stora insatser från bland annat personal, chef och projektledare.

Före

Före

Efter

Efter

Före

Före

Efter

Efter

Vid den halvtidsuppföljning som nyligen genomförts blev det tydligt att resultaten för de boende och verksamhet inte låtit vänta på sig. Rörligheten har verkligen ökat markant, både inne och ute. De boende har numera möjlighet att röra sig självständigt inom hela boendet och det fungerar bättre än någon vågat hoppas. ”Visst var vi oroliga först – det var lite katastroftänk, men nu är nog alla positiva” säger en i personalen. Det har blivit ett helt annat lugn, utan pipande generella larm. Oron har minskat och läkemedlen likaså. Personalen har hittat nya samarbetsformer och kan hjälpas åt på nya sätt. De är som en i personalen uttrycker det ”-Alltid två under dygnets alla timmar numera”.

Tydliga färgmarkeringar och ett systematiskt arbete har utgjort viktiga delar för att få det att fungera med öppna dörrar. ”- Nu kan man säga ”gå till den brandgula dörren istället för att hänvisa till ”den andra dörren på höger sida. Det gör verkligen skillnad

Vägen till trädgården är numera tydligt utmärkt och inbjudande medan den ut från boendet gjorts mer intetsägande genom frostat glas. ”-De här förändringarna har bidragit till att rörligheten i huset ökat jättemycket och användningen av promenadslingan utomhus har säkert dubblerats. ”säger en i personalen.

Före

Före

Efter

Efter

All teknik har anpassats efter den enskildes behov. Av de 39 larm som finns utgör 35 helt unika inställningar, inga lösningar är generella. Det har krävt en stor arbetsinsats med många justeringar men nu fungerar det mesta som det ska.  Ingen kan tänka sig att gå tillbaka till att arbeta som man gjorde tidigare.
”-Det är ett helt annat lugn nu, kunderna har större frihet och är mer självständiga” säger en i personalen vid halvtidsuppföljningen.

De fina resultaten har väckt intresse från många håll. Myndigheter, media och andra kommuner visar stort intresse. Något som i allra högsta grad välkomnas då ett av syftena med satsningen är just att sprida lärdomar och det goda exemplet.

Ulrika Stefansson

 

Begränsningssåtgärder kan minskas med stöd av ny teknik!

I projektet har vi nu fått ny spännande kunskap.  På en av pilotenheterna ses stora möjligheter att stärka personer med demenssjukdom genom ökad användning av välfärdsteknologi. Med stöd av nytt trygghetslarm har nya möjligheter skapats för att kunna förflytta sig självständigt både inne och ute i närliggande utomhusmiljö. Personer som tidigare varit hänvisade endast till ”sin grupp” har nu tillgång till hela boendet. Att använda begränsningar i boendemiljön så som stängda dörrar och låsta grindar har minskats eller helt tagits bort.

Hos många boende har den stängda dörren skapat frustration och ibland har konfliktsituationer uppstått när personen blivit hindrad vid dörren. Att ge personer med demenssjukdom och boende på ett äldreboende tillgång till ny teknik i vardagen kommer att ge oanade nya möjligheter att stärka individens känsla av integritet.

Ulrika Stefansson